Referat fra bestyrelsesmøde 09.01.2019

  Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) – Henrik Østergård (HØ) – Tine Bojer Jørgensen (TBJ) – Hanna Sommersel (HS) og Leif Thomsen (LT) – Afbud: Mette James Larsen (MJL) p.g.a. barselsorlov.
  Formanden bød velkommen til Hanna Sommersel fra Nejede. Hanna vil være med til bestyrelsens møder frem til næste generalforsamling, hvor hun stiller op til valg som bestyrelsesmedlem.
1. Punkt: Godkendelse af referat fra vores første møde den 21/11 2018 Der var ingen kommentarer
2. Punkt: Kort statur fra Leif og Klavs på aktiviteter og udfordringer siden mødet: KJ og LT har deltaget i et møde på Rådhuset. Mødet drejede sig om Spildevandsplanen 2018 – 2021. Der var ikke noget på mødet, der her og nu vedrører vores lokalområde. LT har deltaget i et møde i Kongernes Nordsjælland, hvor opgaver for kommende Nationalparkråd blev skitseret og drøftet. Bestyrelsen har indstillet Ole H. Caspersen som medlem af Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland
3. Punkt: ”Bordet rundt” – hvad bør vi orientere hinanden om eller bringe til drøftelse? Alle modtager alt via fælles e-mail Hvis ikke der er sat et specifik navn på ”hvem-gør-hvad”, vil KJ eller LT tage sig af sagen. Alle bedes byde ind med ”den-tager-jeg”, hvis man mener, at man har speciel interesse i eller kompetence i lige netop denne sag. ASL har indstillet Casper til en post i Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland. Lokal Nyt: LT kontakter Lokal Nyt angående dato for budgetmøde Stier: LT har været i kontakt med Lokalhistorisk forening. Har fået et fint brev angående tidligere stier i lokalområdet. LT skal sende kopi af brev til HØ. Mulighed for etablering af ”trafiksikker” stiforbindelse til Nejede Vesterskov blev drøftet. Emnet har før været oppe og er blevet skrinlagt. Tages op igen som en kommende vision / arbejdsopgave. Lokalråds pulje: Hillerød Kommune har afsat 50.000 kr. i budgettet til brug for lokalrådene i kommunen. Der kan søges om tilskud fra puljen til aktiviteter, som er fremmende for lokalområdet. LT laver ansøgning om tilskud til et borgermøde i efteråret. LT kontakter også Borgerforeningen for at høre, om de kunne være interesseret i penge til en aktivitet. TBJ oplyste at fællesspisningerne er fuld finansierede. LT søger om tilskud til indkøb og opsætning af opslagstavler til brug for orientering omkring kalender, foreninger og foreningers hjemmesider Grusgraven: Kan der skabes dialog med ejeren, Hillerød Kommune og ASL – Skal der indbydes til borgermøde i efteråret, hvor et af punkterne kunne være grusgraven – Hvad ligger der af tilladelser og uafsluttede klagesager? LT skriver til Hillerød Kommune – CM har kontaktpersoner. Sender til LT.
4. Punkt: Happy Days 26. januar – Dialog og planlægning: Alle der har tid og lyst deltager i seancen KV laver et skilt i størst mulig størrelse – A3 / A4 – til ophængning LT medbringer staffeli til skilt LT laver navneskilte med selvklæbende bagside. Der laves skilte til alle best. Medlemmer Best. Lægger op til dialog med borgerne. Herunder kontakt til de organisationer og foreninger, der deltager i arrangementet.
5. Punkt: Hvilke områder skal vi koncentrere os om i Lokalrådets arbejde? Vi skal ikke ”opfinde” indsatsområder, men støtte op om aktiviteter, der er i lokalområdets interesse. Vi skal udarbejde en vision for arbejdet i Lokalrådet. LT udsender et oplæg, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer bedes kommentere og komme med forslag til. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde Pt. mener bestyrelsen, at følgende opgaver vil være på tapetet: Vil følge sagen omkring grusgraven i Tulstrup / NejedeHastigheder på veje i lokalområdetStier i området og adgangsveje til Nejede VesterskovSamarbejde med borgere, Borgerforening, institutioner og skole m.m. i området.
6. Punkt: Hvordan forholder vi os til hjemmeside, kommunikationsveje, m.v. Kommunikation via fælles e-mail Hjemmeside: LT sætter sig ind i hvordan hjemmesiden opdateres. KV + HS ved også noget om hvordan man gør, og vil gerne hjælpe. Facebook: Der findes en FB-side for ”Tulstrup – Alsønderup – Nejede”, som kan bruges til opslag. ASL vil i videst mulig omfang undgå dialog via FB, men bruge siden til at gøre opmærksom på hjemmeside og den fælles kalender, som findes i Borgerforenings regi. Med ophæng (evt. opslagstavler) i skole, institutioner, foreninger, købmand, pizzaria og Kulsviergården, skal vi gøre opmærksom på kalender, hjemmesider og FB. Kalender: Det er vigtigt, at vi får en fælles kalender for lokalområdet op at stå. Kalenderen findes, men er desværre pt. ramt af funktionsfejl, og er vanskelig at opdatere. LT tager kontakt til kalender ansvarlige og medvirker til at få kalenderen op at køre, og udbrede kendskab og anvendelsesmulighed
7. Punkt: Det fremtidige samspil med Borgerforeningen – både personligt og på internettet KJ tager kontakt til Borgerforeningen Evt. deltage i hinandens bestyrelsesmøder eller mulighed for at sende en observatør. Måske udveksle dagsordner før bestyrelsesmøder
8. Punkt: Dagsorden til kommende møder (invitationer, struktur og faste punkter): Der blev udtrykt tilfredshed med det fremsendte mødeoplæg, samt udformning af dagsorden. KJ vil forsøge at udsende oplæg til dagsorden 7 dage før best.møde. Så er der mulighed for at komme med kommentarer og tilføjelser.
9. Punkt: Eventuelt. Herunder diverse praktiske ting, der er opstået: Kommende bestyrelsesmøder holdes i klubhuset i Alsønderup. HØ ved hvem der skal kontaktes og bookes hos. HØ orienterer LT. LT booker mødelokale. Bestyrelsesmøde i ASL afholdes klokken 19:00 hver 2. onsdag i alle ulige måneder. Bestyrelsesmøde i juli flyttes til august. Også p.g.a. kommende generalforsamling.
    Siden forige bestyrelsesmøde, er der fremkommet et par henvendelser, som  bestyrelsen har set på: Skraldespande ved busstoppesteder: TBJ har d. 10/1 tjekket alle busstoppesteder i Alsønderup, Tulstrup og Nejede. Ved stoppesteder med læskur er der skraldespand. Ved stoppesteder kun med Busstoppeskilt, er der ikke skraldespand, med undtagelse af stoppestedet ved kirken.  Vi tænker, det er en beslutning fra kommunen, at der ikke er skraldespande flere steder, måske pga. af besparelse; måske af anden årsag. OBS Der ser pænt og ryddeligt ud ved alle busstoppesteder d. 10/1-2019. Bestyrelsen følger op på sagen.   Vejbelysning Alsønderup: TBJ har den 10/1 tjekket vejbelysning både morgen og aften. Fra købmand mod Tulstrup er der 2 af de gamle vejlamper med dårlig belysning. Resten af lamperne på strækningen mod Tulstrup er en nyere slags. Det kunne godt give mening, at bede om, at få skiftet de to lamper. Lokalrådet retter henvendelse til Hillerød Kommune.

Referat 17.01.2019

Etiket:

Vejdirektoratet: Høringssvar 29.11.2018

Vejdirektoratet  

Havnegade 27

1058 København K

www.vvm-hillerod.vd.dk

Kopi til Hillerød Kommune

November 2018

Høringssvar til VVM-undersgelsen vedr. forlængelsen af Hillerødmotorvejen

Alsønderup Sogn og lokalområde består af bl.a. Alsønderup, Tulstrup, Nejede og Lykkesholm med opland vest for Hillerødmotorvejens forlængelse. Mange af områdets beboere pendler hver dag til og fra København, vi hilser som lokalområde den kommende udvidelse af Hillerødmotorvejen meget velkommen.

Lokalområdet Alsønderup Sogn har stor tilknytning til både Hillerød og Helsinge, hvor mange af områdets beboere arbejder, handler og går i skole. Derfor er det vigtigt for lokalområdet at bevare og forbedre adgangen til både den kommende motorvej mod København og lokalt til Hillerød og Helsinge.

Alsønderup Sogns Lokalråd vil derfor i forbindelse med planlægning og projektering af den kommende motorvej bede Vejdirektoratet være opmærksom på følgende:

1) Tunnel :

Lokalrådet foreslår, at tunnellen, hvor Frederiksværksgade i dag ledes under Hillerødmotorvejens forlængelse, udvides til en tosporet vej med dobbeltrettet cykelsti.

Begrundelse:

Frederiksværksgade er hovedfærdselsåre mellem Hillerød og vores lokalområde. Frederiksværksgade anvendes til nærmeste indkøb i Ullerød (i den vestlige del af Hillerød), som adgang til Hillerød Centrum og ikke mindst som skole/cykelvej til de børn fra vores lokalområdet, der går i skole og til fritidsaktiviteter i Ullerød. Hillerød Vest Skolen, har matrikler på begge sider af Hillerødmotorvejens forlængelse med indskoling (0.- 6.-klasse) på afdeling Alsønderup, og ind- og udskoling (0.- 9.-klasse) på afdeling Ålholm i Ullerød. Desuden er der en stor og meget søgt idrætsforening i Alsønderup, hvor der kommer børn og voksne både fra lokalområdet og fra østsiden af Hillerødmotorvejens forlængelse hele ugen til forskelle aktiviteter.

Tunnellen er i dag så smal, at der kun kan passere én bil af gangen og ikke samtidig med cyklister. For at cyklisterne kan komme fra den dobbeltrettede cykelsti på Præstevej til tunnellen på Frederiksværksgade, skal de krydse vejbanen for at få adgang til tunnellen. Det opleves i dag som en trafikfarlig og usikker skolevej, samtidig er vejen også nødvendig for bilister.

Hvis der anlægges en dobbeltrettet cykelsti i den nordlige side af tunellen, vil cyklister kunne komme fra den dobbeltrettede cykelsti på Præstevej, gennem tunellen og videre på den bid dobbeltrettet cykelsti, der er på Frederiksgade umiddelbart øst for tunellen. Der skal så etableres et sted, hvor cyklister og gående fra vest og øst, sikkert kan passere Frederiksværksgade. Vi er bekendt med, at der planlægges en regulering af trafikken ved Møllevej. Separering af cykelsti kunne evt. etableres her. Cykelstien kunne så gøres dobbeltrettet langs Frederiksværksgades nordlige side mellem tunellen og Møllevej.

Lokalrådet er bekendt med, at Hillerød Kommune har lokalplanlagt for en fremtidig sti under Hillerødmotorvejen ved Enebakken nord for Frederiksværksgade i forbindelse med udbygningen af Ullerød Nord. Det er også en udmærket sti-løsning til rekreativ formål, men ikke til skolebørnene, da en del af stien vil være meget øde og derfor utryg. Det er derfor vigtigt og afgørende, at der er gode forhold for både bilister og cyklister ved færdsel i tunnellen ved Frederiksværksgade. Dette kan opnås ved en udvidelse af tunnellen som ovenfor beskrevet, så cyklisterne uden at krydse vejbanen kan køre videre ad en dobbeltrettet cykelsti under motorvejen og til den eksisterende dobbeltrettede cykelsti på Frederiksværksgade.

(se bilag)

2)Tilslutningsanlæg:

At tilslutningsanlægget ved Isterødvejen udvides, således at det bliver et komplet tilslutningsanlæg, som også giver mulighed for at komme fra Isterødvejen mod Helsinge fra vest (Frederiksværkssiden) og fra Helsinge på Isterødvejen mod vest (Frederiksværkssiden).

Vi mener at kunne huske, at der i oplægget til forlængelsen af Hillerødmotorvejen er planlagt, at man kan komme på Hillerødmotorvejen fra Isterødvejen, når man kommer fra vest (Frederiksværkssiden), hvilket vil være en naturlig del af et komplet tilslutningsanlæg, og dette vil også aflaste krydset Nordhøjvej / Herredsvejen.

Begrundelse:

Som en følge af de manglende muligheder i det nuværende tilslutningsanlæg kommer der forholdsvis megen tung trafik gennem Alsønderup, Tulstrup og Nejede bl.a. til grusgraven vest for Tulstrup på Nejedevej. Det er lokalområdets ønske, at den tunge trafik gennem Alsønderup, Tulstrup og Nejede mindskes. Lokalrådet er bekendt med, at grusgraven i de kommende år udvides, hvormed trafikken dertil ligeledes forventes at stige. Den trafik ser vi gerne ledes uden om Alsønderup, Tulstrup og Nejede.

En udvidelse af tilslutningsanlægget ved Isterødvejen til et komplet anlæg vil kunne tilgodese dette ønske.

Det virker i det hele taget unaturligt at lokalområdet ikke allerede kan benytte dette tilslutningsanlæg til at komme på og af Hillerødmotorvejens forlængelse mod og fra nord og syd, og en udvidelse af tilslutningsanlægget til et komplet tilslutningsanlæg vil også kunne aflaste krydset Nordhøjvej/Herredsvejen, der er stærkt trafikeret.

3) Farligt vejkryds:

Lokalrådet anbefaler, at Vejdirektoratet i forbindelse med motorvejsprojektet og gerne tidligere undersøger, hvorvidt der kan gøres noget for at øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden i krydset mellem Herredsvejen og Nordhøjvej. Det kunne f.eks. være en rundkørsel eller en lysregulering.

Begrundelse:

Det er meget vanskeligt at tilgå Herredsvejen for trafikanter der skal fra Nordhøjvej til Hillerød. Der er meget tæt trafik på Herredsvejen med lang ventetid til følge, hvorfor der ofte opstår farlige situationer og trafikuheld i det vejkryds. Nordhøjvejen er smal og bruges også af cyklister, gående og ridende fra området syd for Herredsvejen.

En bedre trafikregulering af det vejkryds vil derfor være ønskelig.

Lokalrådet har lavet en trafiktælling to tilfældige morgener i november.

Resultatet fra disse tællinger vedhæftes.

Tællingerne viser, at der er heftig trafik gennem tunellen på visse tidspunkter af morgenen.

Såfremt Vejdirektoratet måtte ønske uddybning af ovenstående, information om forholdene i lokalområdet eller andet, er man velkommen til at Alsønderup sogns lokalråd. Lokalrådet stiller også gerne op til et møde med Vejdirektoratet og ser frem til en god og konstruktiv proces i årene frem.

Med venlig hilsen

Alsønderup Sogns Lokalråd

Formand: Klavs Jørgensen

E-mail: lokalraad@alsonderup.dk

Bilag:             2 stk. kort / satellitbilleder over vejforløb

                      3 stk. trafiktællinger

Nejede – Møllehøj Vandværk: Referat fra bestyrelsesmøde 22.11.2018

NEJEDE –MØLLEHØJ VANDVÆRK

Referat af bestyrelsesmøde den 22. november 2018 kl. 19.00 hos Poul Erik

Til stede: Niels Olsson (NO), Carlo Medici (CM) og Poul Erik Sandholt(PS).Udeblevet: Jens Ole Mathiesen (JM)

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Meddelelser fra formanden: De digitale registreringer forventes klar 1. december.Villy har fået det bedre. NO holder ham orienteret

3.Tilføjelser til dagsordenen: Regnskab og restancer er pr. 21. november 2018

4. Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. august 2018: Godkendt

5. Driftsrapport: Intet

6. Økonomi: Regnskab pr. 21. november 2018Taget til efterretning. Restancer pr. 21. november 2018. Meget få. Taget til efterretning

7. Hvem skal være vores fremtidige vand leverandør? Vi må afvente og se hvordan Meløse får løst deressamarbejde med Hillerød Kommune.

8. Orientering om FVH møde den 26. september 2018. PS orienterede om mødet vedr. LER(ledningsregistret). Det er i fuld gang med at blive automatiseret, og når dette er på plads vil svartiden på forespørgsler være få timer.

9. VandværkshavenIkke den store arbejdsbyrde i år grundet tørken.

10. Næste møde torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00 hos PS

11. EventueltIntet

Referent Poul Erik Sandholt

Lokalrådet: Referat fra bestyrelsesmøde 21.11.2018

Lokalrådet: Referat fra bestyrelsesmøde 21.11.2018 

 

Møde om motorvejsprojektet 13. november kl. 19.00

Kære alle

Lokalrådet har arrangeret et borgermøde med Vejdirektoratet om det kommende motorvejsprojekt.

Der vil være særligt fokus på betydningen for Tulstrup og Alsønderup, så kom og få mere at vide og stil de spørgsmål som du måtte have.

Vi vil helt sikkert diskutere forslaget til lukning af Frederiksværksgade tunnellen, og hvor der skal være sti over/under den kommende motorvej.

Mødet finder sted på Kulsviergården tirsdag den 13.11 kl. 19.00.

Vi håber på stort fremmøde !!

Nyt om gadekæret

Så er der gode nyheder om gadekæret i Alsønderup:-) Vi har nemlig fået følgende melding fra Louise Wiinblad Sørensen, projektleder og landskabsarkitekt i Hillerød Kommune:
 
”Efter vi har gravet slam og dunhammer væk viser det sig, at der er nogle elementer, som skal repareres, hvis gadekæret skal holde tæt.
Vi reparerer derfor gadekæret i næste uge (uge 43), mens vejret er til det inden den mere våde periode for alvor tager til.
Følgende bliver udbedret: 15 cm nyt lag af ler i bunden, murværket rundt om søen bliver repareret og vi etablerer et nyt overløb.
Det er vores driftspartner Hededanmark, som står for arbejderne.
Vi håber I bliver glade for det, og fortsat vil passe på gadekæret som lokalområdet hidtil altid har været gode til. ”

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Generalforsamling 2018

Indvielse af nationalparken den 3. juni 2018 på Kulsviergården

Der er indvielse af nationalparken, Kongernes Nordsjælland, den 3. juni 2018 kl. 13.15 på Kulsviergården – se mere her

Borgermøde 7. december 2017 om Boliger ved Baunetgården

Kommunen afholder borgermøde om det nye boligområde ved Baunetgården, torsdag den 7. december 2017 kl. 17.00 – 19.00. Se mere her.

 

Vælgermøde 7. november 2017

Vælgermøde 7 november

Top