Alsønderup Vandværk indkalder til ekstraordinær generalforsamling

På begæring af en gruppe andelshavere indkalder bestyrelsen for Alsønderup Vandværk til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen holdes på:

KULSVIERGÅRDEN I ALSØNDERUP

TIRSDAG DEN 7. JUNI 2017 KL. 19:00

MED FØLGENDE DAGSORDEN

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning

debat
skriftlig afstemning om forsamlingens

tillid/mistillid til bestyrelsen 4. Valg af bestyrelse

  1. punktet bortfalder hvis forsamlingen udtrykker tillid til bestyrelsen
  2. hvis forsamlingen udtrykker mistillid til bestyrelsen, skal der foretages valg af fembestyrelsesmedlemmer

Dørene åbnes kl. 18:00.

Vær opmærksom på, at der foretages kontrol af stemmeberettigede deltagere og eventuelle medbragte fuldmagter ved indgangen. Der må derfor forventes lidt kø.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle andelshavere, der vil have udleveret stemmeseddel til punkt 3b om at komme i god tid.

Marts måned på Alsønderup Vandværk

Installation af nye målere der kan fjernaflæses, udskiftning af gamle vandrør på Møllesvinget og Rørmosevej, alarm på vandværket, samarbejde med fem andre vandværker og meget mere…

Læs hele nyhedsbrevet

Invitation til dialogmøde den 5. april

Ny folder “Velkommen til vores skole!”

I samarbejde med Hillerød Vest Skolen, har Lokalrådet udarbejdet folderen “Velkommen til vores skole!”

Læs folderen “Velkommen til vores skole!”

Lokalrådet byder de to nye familier velkommen

Vi er i Alsønderup Lokalråd utroligt glade for, at borgerne er blevet hørt med hensyn til flygtninge, der flytter til byen. Vi glæder os derfor over, at det nu er besluttet at det bliver to familier, der flytter ind i boligen Baunevej 4, når renoveringen er færdig.

Lokalrådet har udpeget to kontaktpersoner til at tage godt imod de flygtninge, der kommer til byen, Desiree Grandjean desireegrandjean@gmail.com og Merete Klem Andersen merete_klem@hotmail.com.

Vi vil sørge for at der bliver taget godt imod de nye beboere og spørge ind til, hvad de har brug for i det daglige. Det kunne være cykler, tøj og legetøj til børnene m.m. Det er vigtigt, at vi som lokalsamfund støtter og hjælper dem bedst muligt, så de hurtigt falder til og føler sig velkomne.

Hvis der er nogen, der kunne være interesserede i at hjælpe, hører vi meget gerne fra jer. Vi håber samtidig, at de nye borgere også har lyst til deltage i idræt som ASGI vil kunne tilbyde.

Mvh Desiree Grandjean og Merete Klem Andersen

Så kom beslutningen: Plads til to flygtningefamilier i det tidligere klubhus

Alsønderup lokalråd har sammen med mange borgere og foreninger i lokalområdet det sidste halve år fulgt tæt med i kommunens overvejelser om at indrette det tidligere klub Guldminen på Baunevej til flygtningefamilier.

I den forbindelse har både lokalrådet og andre afgivet høringssvar til kommunen efter der var afholdt informationsmøde i gymnastiksalen på Alsønderups gamle skole. De fleste, der har udtalt sig om sagen, har haft samme holdning som lokalrådet. For når situationen er som den er, skal vi i Alsønderup selvfølgelig også deltage i husningen af flygtninge fra Syrien, men det er ikke ligegyldigt hvordan man gør det og hvem, der skal flytte ind.

Vi har ønsket at kommunen tager hensyn til den forskellighed, der er i kommunens lokalområder, når man udpeger steder til flygtninge. Derudover vi vil gerne have de bedste muligheder for at medvirke til en god og hurtig integration af de nye indbyggere. Derfor vil vi hellere tage imod familier, der har brug for en midlertidig bolig fremfor en større gruppe enlige, som det måske vil blive vanskeligere at integrere i det lokale liv.

Økonomiudvalgets beslutning

Det viste sig, at Hillerød kommune havde stor forståelse for vores holdning. På et møde i kommunens økonomiudvalg i august, blev det således besluttet, at bygningen skal ombygges, så den kan huse 1-2 flygtningefamilier. Selve ombygningen forventes at ske i løbet af efteråret, så en egentlig indflytning kan ske efter årsskiftet. Samtidigt tog økonomiudvalget beslutning om, at bygningen kan bruges til at huse flygtningefamilier i op til fem år, hvis der er behov for det.

Efterfølgende forventes bygningen solgt til andre boligformål, men som sagt. De næste fem år vil vi sikkert kunne byde en række nye familier velkomne i Alsønderup, medmindre der snart kommer en ende på den frygtelige borgerkrig i Syrien, og at den tilstrømning af flygtninge til Europa, vi har oplevet de senere år, tager af.

Hugo Holm Hansen, bestyrelsesmedlem i lokalrådet

 

Brev fra Hillerød komme

D I S P E N S A T I O N

Til indretning af flygtningeboliger Baunevej 4, 3400 Hillerød.

Hillerød Kommune har den 23. maj 2016 fremsendt naboorientering i forbindelse med dispensationsansøgning om indretning af midlertidige flygtningeboliger i den tidligere institution Guldminen, Baunevej 4, 3400 Hillerød.

I høringsperioden indkom er 5 høringssvar, hvoraf det ene var meget positiv overfor ideen om indretning af flygtningeboliger i et mindre og velfungerende lokalsamfund og mener, at det kun kan blive en god start for de flygtninge, der kommer hertil.

De øvrige høringssvar ønskede alle, at der primært indrettes flygtningeboliger for familier for at sikre maksimal tryghed i lokalområdet og for at lette integrationen for de nye borgere.

Miljø-og Teknikudvalget har den 17. august 2016 behandlet sagen og besluttet at meddele dispensation fra byplanvedtægt nr. 45 til indretning af midlertidigt opholdssted for flygtninge på ejendommen Baunevej 4, og at dispensationen er gældende i maksimalt 5 år.

Til orientering kan det oplyses, at Økonomiudvalget den 31. august 2016 har besluttet, at Baunevej 4 ombygges og indrettes til 1 eller 2-familieboliger, så længe udgiften kan afholdes inden for den økonomiske ramme.

By og Miljø, september 2016

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Tlf. 7232 2110

Med venlig hilsen
Lone Henriksen
Sektionsleder

Kopi er sendt til de beboere, der er indkommet med høringssvar

Alle kan nu blive valgt til lokalrådet

Alsønderup lokalråd har fået nye vedtægter. På en ekstraordinær generalforsamling 13. september vedtog man at godkende et forslag til nye vedtægter. Forslaget til vedtægter var lavet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra lokalrådet, ASGI, Kulsviergården, Alsønderup Vandværk og Nejede-Møllehøj Vandværk, og efter en god debat med mange opklarende spørgsmål, kunne dirigenten, Ole Kaspersen sætte forslaget til afstemning og konstatere, at det var vedtaget enstemmigt.

Det har gennem nogle år været et ønske i lokalrådet at få moderniseret vedtægterne, så de kom til at passe bedre med de faktiske forhold i lokalrådet. Oprindeligt bestod lokalrådets bestyrelse alene af aktive bestyrelsesmedlemmer fra de tilsluttede organisationer, idrætsforeningen, vandværkerne osv. Men gennem de senere år har det ikke været muligt at skaffe nok bestyrelsesmedlemmer ad den vej. Både fordi foreningerne har haft nok at gøre med at passe deres egen organisation, men også fordi man efterhånden trak for store veksler på nogle få personer.

Derfor har lokalrådets bestyrelse de sidste fire-fem år primært bestået af personer, der selv om de er udpeget af foreningerne, ikke er bestyrelsesmedlemmer i disse. Så af hensyn til at få vedtægterne til at svare til virkeligheden, og fordi at brede demokratiet endnu mere ud, besluttede lokalrådet sidste år at udarbejde et forslag til nye vedtægter. Så flere der har tid og lyst kan være med i lokalrådets arbejde. Både i lokalrådets arbejdsgrupper, men også direkte i ledelsen.

Nye vedtægter

De nye vedtægter adskiller sig primært fra de tidligere på følgende tre områder:

  1. Foreningerne kan stadig opstille kandidater til bestyrelsen. De kan endda bevare et flertal, hvis de ønsker det. Men som noget nyt kan alle borgere i Alsønderup Sogn over 18 år, der har tid og lyst stille op og forsøge at blive valgt til lokalrådets bestyrelse. Første gang på generalforsamlingen på Kulsviergården 26. oktober kl. 19:00.
  1. Alle der bor i Alsønderup Sogn er fremover principielt medlem af lokalrådet. Men skal altså ikke længere først være medlem af en lokal idrætsforening, grundejerforening eller lignende for at være medlem af lokalrådet og stille op til valg. Alle uanset baggrund er velkomne til at deltage aktivt i lokalrådets arbejde på alle niveauer.
  1. Det er kun foreninger og institutioner, der er tilknyttet lokalrådet, der betaler kontingent. Alle privatpersoner er kontingentfri og kan således gratis deltage i lokalrådets arbejde.

Det er lokalrådets håb, at de nye vedtægter vil bidrage til at flere får lyst og mulighed for at deltage i lokalrådets arbejde. Så lad mig slutte af med en lille opfordring: Tag kontakt til lokalrådet hvis du godt kunne tænke dig at være med til at præge livet i vores lokalområde, være med til at skabe en god lokal skole, bevare vores dejlige natur, sikre gode trafikforhold for vore børn, påvirke kommunens beslutninger osv.

Hugo Holm Hansen, bestyrelsesmedlem i lokalrådet

Ændringsforslag af vedtægter

Forslag til nye vedtægter for Alsønderup Lokalråd

Alsønderup Erhvervsklubs program for 2016

Se programmet for Alsønderup Erhvervsklub i 2016

Samarbejdsaftale for Arbejdsgruppen vedrørende Hillerød Vest Skolen, Alsønderup afdeling

Læs samarbejdsaftalen

Top