Alle kan nu blive valgt til lokalrådet

Alsønderup lokalråd har fået nye vedtægter. På en ekstraordinær generalforsamling 13. september vedtog man at godkende et forslag til nye vedtægter. Forslaget til vedtægter var lavet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra lokalrådet, ASGI, Kulsviergården, Alsønderup Vandværk og Nejede-Møllehøj Vandværk, og efter en god debat med mange opklarende spørgsmål, kunne dirigenten, Ole Kaspersen sætte forslaget til afstemning og konstatere, at det var vedtaget enstemmigt.

Det har gennem nogle år været et ønske i lokalrådet at få moderniseret vedtægterne, så de kom til at passe bedre med de faktiske forhold i lokalrådet. Oprindeligt bestod lokalrådets bestyrelse alene af aktive bestyrelsesmedlemmer fra de tilsluttede organisationer, idrætsforeningen, vandværkerne osv. Men gennem de senere år har det ikke været muligt at skaffe nok bestyrelsesmedlemmer ad den vej. Både fordi foreningerne har haft nok at gøre med at passe deres egen organisation, men også fordi man efterhånden trak for store veksler på nogle få personer.

Derfor har lokalrådets bestyrelse de sidste fire-fem år primært bestået af personer, der selv om de er udpeget af foreningerne, ikke er bestyrelsesmedlemmer i disse. Så af hensyn til at få vedtægterne til at svare til virkeligheden, og fordi at brede demokratiet endnu mere ud, besluttede lokalrådet sidste år at udarbejde et forslag til nye vedtægter. Så flere der har tid og lyst kan være med i lokalrådets arbejde. Både i lokalrådets arbejdsgrupper, men også direkte i ledelsen.

Nye vedtægter

De nye vedtægter adskiller sig primært fra de tidligere på følgende tre områder:

  1. Foreningerne kan stadig opstille kandidater til bestyrelsen. De kan endda bevare et flertal, hvis de ønsker det. Men som noget nyt kan alle borgere i Alsønderup Sogn over 18 år, der har tid og lyst stille op og forsøge at blive valgt til lokalrådets bestyrelse. Første gang på generalforsamlingen på Kulsviergården 26. oktober kl. 19:00.
  1. Alle der bor i Alsønderup Sogn er fremover principielt medlem af lokalrådet. Men skal altså ikke længere først være medlem af en lokal idrætsforening, grundejerforening eller lignende for at være medlem af lokalrådet og stille op til valg. Alle uanset baggrund er velkomne til at deltage aktivt i lokalrådets arbejde på alle niveauer.
  1. Det er kun foreninger og institutioner, der er tilknyttet lokalrådet, der betaler kontingent. Alle privatpersoner er kontingentfri og kan således gratis deltage i lokalrådets arbejde.

Det er lokalrådets håb, at de nye vedtægter vil bidrage til at flere får lyst og mulighed for at deltage i lokalrådets arbejde. Så lad mig slutte af med en lille opfordring: Tag kontakt til lokalrådet hvis du godt kunne tænke dig at være med til at præge livet i vores lokalområde, være med til at skabe en god lokal skole, bevare vores dejlige natur, sikre gode trafikforhold for vore børn, påvirke kommunens beslutninger osv.

Hugo Holm Hansen, bestyrelsesmedlem i lokalrådet

Udgivet i Ikke kategoriseret

Ændringsforslag af vedtægter

Forslag til nye vedtægter for Alsønderup Lokalråd

Udgivet i Ikke kategoriseret

Alsønderup Erhvervsklubs program for 2016

Se programmet for Alsønderup Erhvervsklub i 2016

Udgivet i Ikke kategoriseret

Samarbejdsaftale for Arbejdsgruppen vedrørende Hillerød Vest Skolen, Alsønderup afdeling

Læs samarbejdsaftalen

Udgivet i Ikke kategoriseret

Ekstraordinær og ordinær generalforsamling 2016

Generalforsamling2016

Udgivet i Ikke kategoriseret

Borgermøde om flygtningeboliger

Læs om borgermødet den 20. maj, og se billeder fra mødet nedenfor:

WP_20160518_010

WP_20160518_008

WP_20160518_001

WP_20160518_005

WP_20160518_011 WP_20160518_007

Udgivet i Ikke kategoriseret

Lokalrådets høringssvar vedr. flygtningeboliger

Læs lokalrådets høringssvar vedr. flygtningeboliger i Alsønderup.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Naboorientering vedr. flygtningeboliger

I forbindelse med at kommunen har modtaget ansøgning om ombygning af tidligere klub/institution Guldminen (Baunevej 4) til brug for husning af flygtninge, har de udsendt en naboorientering.
Svarfrist for synspunkter eller bemærkninger skal være kommunen ihænde senest den 10. juni 2016.
Udgivet i Ikke kategoriseret

Protest fra Lokalrådet vedr. møde om husning af flygtninge

http://alsonderup.dk/wp-content/uploads/2016/05/CCE15052016.pdf

Udgivet i Ikke kategoriseret

Nyt fra lokalrådet i Lokalt Nyt

Skolen er et vigtigt aktiv

Hvad skal der til for at kunne spille fodbold? Grundlæggende to ting: nogle spillere, som gider at spille fodbold, og rammerne: en bane og to mål. Det behøver ikke være et meget fint stadion, meget mindre kan gøre det – når bare spillerne har lyst til at spille. Men der er nok ingen tvivl om, at det bliver lidt sjovere, hvis der er en græsplæne frem for en grusbane – og et par mål frem for et par markeringer på jorden. Rammerne er således ikke altafgørende for, at spillerne synes, at det er sjovt at spille, men de udgør et væsentligt element i spilleglæden og for, at flere og nye spillere melder sig til holdet.

Samme analogi kan bruges på et lokalsamfund. Her bor der nogle folk, som er glade for at bo der, og de fortæller andre om de fortræffeligheder, lige netop dette sted indeholder. Og det kan være mange ting, fx beliggenhed, fritidsaktiviteter, børneinstitutioner og skoler. For at holde liv i et lokalsamfund er det nødvendigt, at rammerne holdes ved lige, og at tilbuddene er aktuelle og vedkommende. Ellers vil borgerne holde de op med at bruge dem, og fortæller ikke længere andre om, hvorfor det lige netop er godt at bo dette sted. Dermed er der sat gang i en ond cirkel, hvor manglende efterspørgsel får betydning for de aktiviteter, der udbydes. Først skæres i tilbuddene og til sidst lukkes de, fordi der er for få, der benytter dem, til at det er rentabelt.

Det er derfor altafgørende for et levende lokalsamfund, at beboerne engagerer sig og benytter sig af de tilbud, der er, for ellers dør det ud. Dette har Lokalrådet stor fokus på, og det er derfor også med stor bekymring, at det konstateres, at et af de centrale tilbud i vores lokalsamfund – Alsønderup Skole – for tiden fravælges af mange.

Mange forældre og børn fortæller, at de er glade for skolen og at deres børn trives og lærer på skolen, men sidste år så vi, at kun ca. en tredjedel af skolens elevgrundlag søgte vores lokale skole, og desværre ser tendensen ud til at fortsætte i år. Der skal ikke meget matematisk sans til at regne ud, at hvis den udvikling, vi har set de sidste år, fortsætter, vil eksistensgrundlaget for skolen inden for en meget kort årrække være meget spinkelt.

Dermed rokkes der ved et af de grundelementer, der understøtter vores lokalsamfund, for skolen er nævnt som et af de afgørende argumenter, tilflyttere har vægtet, når de har valgt at flytte hertil. Samtidig er skolen grundstenen for en stor del af det foreningsliv, vi har i lokalområdet. Forsvinder dette tilbud – skolen, er risikoen for, at den onde cirkel påbegyndes, stor.

Kommunen har tidligere afvist, at en lukning af skolen er på tapetet, men hvis der ikke er lokal opbakning til skolen, vil det på sigt være svært fortsat at overbevise kommunalpolitikerne om at fortsætte skolens drift. Fra Lokalrådets side ser vi meget gerne, at den lokale skole aktivt vælges til og anbefales til andre. Men for at det kan ske, skal det, der tilbydes, nemlig skolen, være et reelt aktiv. Det er derfor vigtigt, at vi får klarlagt årsagerne til, at den hos nogen for tiden ikke opleves som sådan.

Der kan være mange individuelle grunde til, at en skole fravælges, og der vil altid være nogle, der søger alternative muligheder. Men når frafaldet er så stort flere år i træk, er det nødvendigt at se indad, og finde årsagerne til fravalget.

Derfor har lokalrådet inviteret skolens ledelse til dialog, for at drøfte de store udfordringer, og for at få afklaret, hvordan vi hver især kan hjælpe hinanden. Målet er naturligvis at bevare en skole, som indgår som et naturligt aktiv, så vores attraktive lokalsamfund bevares – og vores ”fodboldhold” sikres for fremtiden.

Til layout: tekst til særskilt boks:

Lokalrådet er naturligvis også meget interesseret i at høre netop din mening om dette emne, så har du ideer – store som små – til, hvordan vi løser denne problemstilling, er du meget velkommen til at kontakte Hans Henrik Mortensen på mail hhm@hhmejendomme.dk eller telefon 6043 2828. Lad os finde holdånden frem!

Æblehaven

Sidste år ved denne tid stod Tulstrup Børnehus, der sammen med Rønnehuset udgør Æblehaven til lukning i Børne og Familieudvalgets budgetforslag for 2016. Børne- og Familieudvalget besluttede dog at lade forslaget om lukning af Tulstrup Børnehus udgå og igangsætte en proces, der skulle klarlægge demografien i området og mulighederne for at intensivere samarbejdet mellem de to afdelinger: Tulstrup Børnehus og Rønnehuset. Resultatet af denne proces blev evalueret på Børne- og Familieudvalgets møde d. 2. marts 2016, hvor udvalget besluttede, at begge afdelinger pt. fastholdes. Årsagen er, at de seneste prognoser viser, at børnetallet i området Alsønderup og Tulstrup ikke som forventet falder men vurderes stabilt i årene frem. Det betyder, at børnene fra de to afdelinger/huse ikke kan rummes i en afdeling.

Lokalrådet mener, at det er vigtigt for lokalområdet at bevare både Tulstrup Børnehus og Rønnehuset, og vil derfor opfordre til, at man lokalt bakker op omkring Æblehaven ved at tilvælge institutionen, fortælle den gode historie om institutionen og bakke op omkring de tiltag institutionens forældre gør.

Indvielse af ny trampesti i Nejede

06-IMG_6926Den nye sti blev officielt indviet den 3 marts, hvor lokalrådet havde inviteret lokale borgere med til åbningen. Lokalrådet havde også inviteret Teknik- og Miljøudvalgsformand, Tue Tortzen, med til at klippe den røde snor over sammen med næstformand for lokalrådet, Peter Wilhjelm Nielsen.

Lokalrådet er meget glade for at kunne indvie denne sti, der forbinder Rævegravvej og Møllehøjvej. Det giver nu alle interesserede mulighed for at bevæge sig ud og nyde det specielle istidslandskab og de mange sjældne dyr, der kan opleves i området, bl.a. en stor bestand af krondyr, havørn og rød glente.

Stien er reetableret med kommunes hjælp, og de overtager også vedligeholdelsen. Lokalrådet har længe arbejdet på at få etableret stier, der forbinder hele området fra Gribskov til Pølåens udløb i Arresø, og det er nu den første sti, der er indviet. Håbet er, at kommunen vil arbejde vider med de øvrige stier, der indgår i visionen ”Den grønne sløjfe”.

Tue Tortzen udtalte ved åbningen, at han helst havde set at det var en cykelsti fra Nejede til Alsønderup han havde åbnet i dag, men denne sti er da en begyndelse.

Ny erhvervsklub har set dagens lys

Den nye erhvervsklub for ledende erhvervsfolk og virksomhedsledere i Alsønderup Sogn er nu en realitet, efter der blev afholdt stiftende møde den 8. marts. Der var pænt fremmøde og god stemning, og det er intentionen, at erhvervsklubben i løbet af 2016 vil blive godt forankret i lokalsamfundet.

Formålet med Alsønderup Erhvervsklub er at bidrage til at styrke samarbejdet mellem de lokale erhvervsdrivende og fungere som fælles talerør overfor myndigheder (herunder kommunen og regionen), såfremt der er behov herfor.

Næste møde i Erhvervsklubben afholdes tirsdag den 17. maj 2016 kl. 18.00, hvor alle interesserede er velkomne.

 

På vegne af Lokalrådet

Hans Henrik Mortensen

Udgivet i Ikke kategoriseret