Alsønderup Erhvervsklubs program for 2016

Se programmet for Alsønderup Erhvervsklub i 2016

Udgivet i Ikke kategoriseret

Samarbejdsaftale for Arbejdsgruppen vedrørende Hillerød Vest Skolen, Alsønderup afdeling

Læs samarbejdsaftalen

Udgivet i Ikke kategoriseret

Ekstraordinær og ordinær generalforsamling 2016

Generalforsamling2016

Udgivet i Ikke kategoriseret

Borgermøde om flygtningeboliger

Læs om borgermødet den 20. maj, og se billeder fra mødet nedenfor:

WP_20160518_010

WP_20160518_008

WP_20160518_001

WP_20160518_005

WP_20160518_011 WP_20160518_007

Udgivet i Ikke kategoriseret

Lokalrådets høringssvar vedr. flygtningeboliger

Læs lokalrådets høringssvar vedr. flygtningeboliger i Alsønderup.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Naboorientering vedr. flygtningeboliger

I forbindelse med at kommunen har modtaget ansøgning om ombygning af tidligere klub/institution Guldminen (Baunevej 4) til brug for husning af flygtninge, har de udsendt en naboorientering.
Svarfrist for synspunkter eller bemærkninger skal være kommunen ihænde senest den 10. juni 2016.
Udgivet i Ikke kategoriseret

Protest fra Lokalrådet vedr. møde om husning af flygtninge

http://alsonderup.dk/wp-content/uploads/2016/05/CCE15052016.pdf

Udgivet i Ikke kategoriseret

Nyt fra lokalrådet i Lokalt Nyt

Skolen er et vigtigt aktiv

Hvad skal der til for at kunne spille fodbold? Grundlæggende to ting: nogle spillere, som gider at spille fodbold, og rammerne: en bane og to mål. Det behøver ikke være et meget fint stadion, meget mindre kan gøre det – når bare spillerne har lyst til at spille. Men der er nok ingen tvivl om, at det bliver lidt sjovere, hvis der er en græsplæne frem for en grusbane – og et par mål frem for et par markeringer på jorden. Rammerne er således ikke altafgørende for, at spillerne synes, at det er sjovt at spille, men de udgør et væsentligt element i spilleglæden og for, at flere og nye spillere melder sig til holdet.

Samme analogi kan bruges på et lokalsamfund. Her bor der nogle folk, som er glade for at bo der, og de fortæller andre om de fortræffeligheder, lige netop dette sted indeholder. Og det kan være mange ting, fx beliggenhed, fritidsaktiviteter, børneinstitutioner og skoler. For at holde liv i et lokalsamfund er det nødvendigt, at rammerne holdes ved lige, og at tilbuddene er aktuelle og vedkommende. Ellers vil borgerne holde de op med at bruge dem, og fortæller ikke længere andre om, hvorfor det lige netop er godt at bo dette sted. Dermed er der sat gang i en ond cirkel, hvor manglende efterspørgsel får betydning for de aktiviteter, der udbydes. Først skæres i tilbuddene og til sidst lukkes de, fordi der er for få, der benytter dem, til at det er rentabelt.

Det er derfor altafgørende for et levende lokalsamfund, at beboerne engagerer sig og benytter sig af de tilbud, der er, for ellers dør det ud. Dette har Lokalrådet stor fokus på, og det er derfor også med stor bekymring, at det konstateres, at et af de centrale tilbud i vores lokalsamfund – Alsønderup Skole – for tiden fravælges af mange.

Mange forældre og børn fortæller, at de er glade for skolen og at deres børn trives og lærer på skolen, men sidste år så vi, at kun ca. en tredjedel af skolens elevgrundlag søgte vores lokale skole, og desværre ser tendensen ud til at fortsætte i år. Der skal ikke meget matematisk sans til at regne ud, at hvis den udvikling, vi har set de sidste år, fortsætter, vil eksistensgrundlaget for skolen inden for en meget kort årrække være meget spinkelt.

Dermed rokkes der ved et af de grundelementer, der understøtter vores lokalsamfund, for skolen er nævnt som et af de afgørende argumenter, tilflyttere har vægtet, når de har valgt at flytte hertil. Samtidig er skolen grundstenen for en stor del af det foreningsliv, vi har i lokalområdet. Forsvinder dette tilbud – skolen, er risikoen for, at den onde cirkel påbegyndes, stor.

Kommunen har tidligere afvist, at en lukning af skolen er på tapetet, men hvis der ikke er lokal opbakning til skolen, vil det på sigt være svært fortsat at overbevise kommunalpolitikerne om at fortsætte skolens drift. Fra Lokalrådets side ser vi meget gerne, at den lokale skole aktivt vælges til og anbefales til andre. Men for at det kan ske, skal det, der tilbydes, nemlig skolen, være et reelt aktiv. Det er derfor vigtigt, at vi får klarlagt årsagerne til, at den hos nogen for tiden ikke opleves som sådan.

Der kan være mange individuelle grunde til, at en skole fravælges, og der vil altid være nogle, der søger alternative muligheder. Men når frafaldet er så stort flere år i træk, er det nødvendigt at se indad, og finde årsagerne til fravalget.

Derfor har lokalrådet inviteret skolens ledelse til dialog, for at drøfte de store udfordringer, og for at få afklaret, hvordan vi hver især kan hjælpe hinanden. Målet er naturligvis at bevare en skole, som indgår som et naturligt aktiv, så vores attraktive lokalsamfund bevares – og vores ”fodboldhold” sikres for fremtiden.

Til layout: tekst til særskilt boks:

Lokalrådet er naturligvis også meget interesseret i at høre netop din mening om dette emne, så har du ideer – store som små – til, hvordan vi løser denne problemstilling, er du meget velkommen til at kontakte Hans Henrik Mortensen på mail hhm@hhmejendomme.dk eller telefon 6043 2828. Lad os finde holdånden frem!

Æblehaven

Sidste år ved denne tid stod Tulstrup Børnehus, der sammen med Rønnehuset udgør Æblehaven til lukning i Børne og Familieudvalgets budgetforslag for 2016. Børne- og Familieudvalget besluttede dog at lade forslaget om lukning af Tulstrup Børnehus udgå og igangsætte en proces, der skulle klarlægge demografien i området og mulighederne for at intensivere samarbejdet mellem de to afdelinger: Tulstrup Børnehus og Rønnehuset. Resultatet af denne proces blev evalueret på Børne- og Familieudvalgets møde d. 2. marts 2016, hvor udvalget besluttede, at begge afdelinger pt. fastholdes. Årsagen er, at de seneste prognoser viser, at børnetallet i området Alsønderup og Tulstrup ikke som forventet falder men vurderes stabilt i årene frem. Det betyder, at børnene fra de to afdelinger/huse ikke kan rummes i en afdeling.

Lokalrådet mener, at det er vigtigt for lokalområdet at bevare både Tulstrup Børnehus og Rønnehuset, og vil derfor opfordre til, at man lokalt bakker op omkring Æblehaven ved at tilvælge institutionen, fortælle den gode historie om institutionen og bakke op omkring de tiltag institutionens forældre gør.

Indvielse af ny trampesti i Nejede

06-IMG_6926Den nye sti blev officielt indviet den 3 marts, hvor lokalrådet havde inviteret lokale borgere med til åbningen. Lokalrådet havde også inviteret Teknik- og Miljøudvalgsformand, Tue Tortzen, med til at klippe den røde snor over sammen med næstformand for lokalrådet, Peter Wilhjelm Nielsen.

Lokalrådet er meget glade for at kunne indvie denne sti, der forbinder Rævegravvej og Møllehøjvej. Det giver nu alle interesserede mulighed for at bevæge sig ud og nyde det specielle istidslandskab og de mange sjældne dyr, der kan opleves i området, bl.a. en stor bestand af krondyr, havørn og rød glente.

Stien er reetableret med kommunes hjælp, og de overtager også vedligeholdelsen. Lokalrådet har længe arbejdet på at få etableret stier, der forbinder hele området fra Gribskov til Pølåens udløb i Arresø, og det er nu den første sti, der er indviet. Håbet er, at kommunen vil arbejde vider med de øvrige stier, der indgår i visionen ”Den grønne sløjfe”.

Tue Tortzen udtalte ved åbningen, at han helst havde set at det var en cykelsti fra Nejede til Alsønderup han havde åbnet i dag, men denne sti er da en begyndelse.

Ny erhvervsklub har set dagens lys

Den nye erhvervsklub for ledende erhvervsfolk og virksomhedsledere i Alsønderup Sogn er nu en realitet, efter der blev afholdt stiftende møde den 8. marts. Der var pænt fremmøde og god stemning, og det er intentionen, at erhvervsklubben i løbet af 2016 vil blive godt forankret i lokalsamfundet.

Formålet med Alsønderup Erhvervsklub er at bidrage til at styrke samarbejdet mellem de lokale erhvervsdrivende og fungere som fælles talerør overfor myndigheder (herunder kommunen og regionen), såfremt der er behov herfor.

Næste møde i Erhvervsklubben afholdes tirsdag den 17. maj 2016 kl. 18.00, hvor alle interesserede er velkomne.

 

På vegne af Lokalrådet

Hans Henrik Mortensen

Udgivet i Ikke kategoriseret

Indvielse af ny trampesti i Nejede

06-IMG_6926 Den nye sti blev officielt indviet d. 3 marts, hvor lokalrådet havde inviteret lokale borgere med til åbningen. lokalrådet havde også inviteret teknik og miljø udvalgsformand Tue Tortzen med til at klippe den røde snor  over sammen med næstformand for lokalrådet Peter Wilhjelm Nielsen. Vi fra Alsønderup lokalråd er meget glade for at kunne indvie denne sti, der forbinder Rævegravvej og Møllehøjvej.

Det giver nu alle interesserede mulighed for at bevæge sig ud og nyde det specielle istidslandskab og de mange sjældne dyr, der kan opleves i området, bl.a en stor bestand af krondyr, havørn og rød glente.

10-IMG_6931Det er med kommunes hjælp at vi har fået reetableret stien og de overtager gså vedligeholdelsen. Vi har i lokalrådet længe arbejdet på at få etableret stier, der forbinder hele området fra Gribskov til Pølåens udløb i Arresø og det er nu den første sti vi indvier i dag. Vi håber at kommunen vil arbejde videre med vores projekt med de øvrige stier.

Tue Tortzen udtalte ved åbningen at han helst havde set at det var en cykelsti fra Nejede til Alsønderup han havde åbnet i dag, men denne sti er da en begyndelse.

På vegne af Lokalrådet

Peter Wilhjelm Nielsen

Udgivet i Ikke kategoriseret

Referat fra generalforsamlingen 27. oktober 2015

Referat fra Alsønderup sogns lokalråds generalforsamling

Afholdt 27.10.2015 kl. 19.00 på Kulsviergården

Deltagere: Formand Hans Henrik Mortensen(HHM), næstformand Peter Wilhjelm Nielsen(PWN), sekretær Desiree Grandjean(DG), menigt medlem Carlo Medici (CM), Hugo Holm Hansen(HHH), Merete Klem Andersen (MKA), suppleant Steen Lange Jensen(SLJ).

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af regnskab

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Budget til orientering

Valg af bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og af revisor

Orientering om forslag til vedtægtsændring i 2016

Eventuelt.

 

Formand Hans Henrik Mortensen bød velkommen og foreslog Flemming Lynge Nielsen som dirigent. Der var fuld opbakning og Flemming Lynge Nielsen (FLN) takkede for valget. FLN konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og der var ingen, der modsatte sig dette. Derefter gav FLN ordet til formanden HHM.

HHM indledte bestyrelsens beretning med at sige, at den som noget nyt var udsendt til alle via mail og gennemgik derefter i hovedtræk bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede Bestyrelsens beretning.

Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Hjemmesiden er ikke opdateret, der figurerer forkerte kontaktpersoner i foreningerne

Et ønske om at Hillerød Kommune på deres hjemmeside henviser til lokalrådet.

Stor ros til Lokalrådet for Midtvejsmødet

En problematisering af at Lokalrådet ikke kunne fremlægge forslag til nye vedtægter, som det blev pålagt ved sidste generalforsamling og kritik af, at foreningerne ikke er blevet orienteret om overvejelserne og beslutningen om, at arbejde videre med dette i samarbejde med foreningerne.

Kritikken blev noteret. HHH supplerede med at kommunikation er en stor udfordring og arbejdsbyrde i rådet og foreslog, at det overvejes hvorvidt Lokalnyt forsat skal være der, hvor Lokalrådet kommunikerer med andre. Lokalnyt er uforholdsmæssigt dyrt og de penge kunne med fordel bruges til at finansiere en professionel til at vedligeholde og opdatere hjemmeside. Lokalrådet er samtidig bevidst om, at det primært vil ramme ældre borgere, der ikke benytter internettet. HHH opfordrede til at benytte siden Alsønderup, Tulstrup og Nejede på Facebook.

Det er lokalrådets ønske at hjemmesiden er en del af en samlet portal, hvor alle foreninger samles. Det er ligeledes vigtigt at afveje det tidsforbrug der er ved at skulle holde en hjemmeside opdateret og en hjemmeside skal være opdateret og aktuel, for at give mening.

Lokalnyt er stadig til diskussion.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt med den kommentar, at der mangler en balance.

Der var ingen indkomne forslag til behandling

Det blev foreslået, at kontingenterne forsætter uændret. Forslaget blev vedtaget.

Budgettet blev gennemgået. Steen Bundgaard kommenterede på, at beløbet til dækning af møder er fordoblet. HHM redegjorde for, at Lokalrådet har besluttet ikke at bruge penge på at leje lokaler på fx Kulsviergården til møder, men afholder dem privat. Der er afsat 250 kr. til forplejning pr. møde, plus mulighed for at fordoble beløbet de dage, hvor det er nødvendigt at mødes så tidligt, at der serveres et let aftensmåltid.

Bestyrelse, suppleant og revisor blev genvalgt uden modkandidater.

HHH gennemgik de tanker og udfordringer Lokalrådet har været igennem i forbindelse med de ønskede vedtægtsændringer og ønsket om at vedtægtsændringerne kan udarbejdes på baggrund af en åben diskussion blandt samtlige medlemmer.

Kommentarer til dette emne:

Et ønske om at de tilknyttede foreninger indkaldes til at beslutte strategi og struktur for Lokalrådet(Steen Bundgaard)

Kan godt lide modellen med at foreningerne har fem medlemmer af bestyrelsen, men at de sidste fire pladser kan udgøres af beboere, der ikke repræsenterer foreninger.

Det er et problem at borgere, der ikke opstilles af en forening, ikke kan stille op og være aktive(Uffe)

Der var en deltager, der udvandrede fra sidste års generalforsamling, fordi han ikke havde mulighed for at stille op til bestyrelsen.(SLJ)

Vigtigt at finde ud af, hvad man vil med et Lokalråd, før man laver vedtægter(Uffe)

Beklagede at der ikke var flere deltagende borgere til midtvejsmødet(Steen Bundgaard)

Måden, midtvejsmødet blev afholdt på, kan komme til at danne skole for politikernes måde at møde Lokalråd på fremover (HHH)

Det er vigtigt at fastholde muligheden for at borgerne kan komme til at tale direkte med politikerne(Nanna Lange Jensen)

Vi som foreninger er nødt til at få vores medlemmer til at forstå, at de har mulighed for at få indflydelse. Vi er nødt til at komme ud med en moderne kommunikation. (Steen Bundgaard)

Indkald foreningerne hurtigst muligt for at få en diskussion omkring nye vedtægter og evt. en ekstraordinær generalforsamling.(PWN)

Vi kunne hyre en ekspert i kommunikation evt. i samarbejde med foreningerne for at få hjælp til at få kontakt til folk.(MKA)

Godt forslag. Medlemmerne i en Erhvervsgruppen kunne måske finansiere en ekstern kommunikationsmedarbejder.(Steen Bundgaard)

Vedtægterne skal afspejle de vi gerne vil. Arrangementsgruppen inviterer til et møde.(HHH)

Formanden for Alsønderup vandværk, Flemming Høier Olsen, gjorde opmærksom på at der pt. Arbejdes på en lokalplan i forbindelse med en evt. motorvejs udvidelse, hvor bl.a. stiforbindelser kan være relevante for Lokalrådet.

Generalforsamlingen sluttede og bestyrelsen afholdt et kort bestyrelsesmøde derefter.

Referent: sekretær Desiree Grandjean.

 

 

Udgivet i Aktiviteter