Lokalrådet

Alsønderup Sogns Lokalråd tilstræber at formidle lokalsamfundets medindflydelse på udefra kommende forslag eller afgørelser, som særligt vil berøre dette lokalsamfund. Det er partipolitisk neutralt.

Vi søger at opsamle lokalsamfundets og de lokale foreninger og institutioners ønsker til offentlige myndigheder om forhold i lokalsamfundet, og vi formidler, at disse ønsker når frem til rette myndighed og så vidt muligt drøftes med myndigheden.

Der tilstræbes god kontakt til Byrådet og Byrådets faste udvalg, med de politiske grupper i Byrådet, samt med forvaltningerne i Hillerød Kommune. Vi er inden for vedtægternes rammer af de tilsluttede foreninger m.v. bemyndiget til at virke som kontaktled for lokalsamfundet til Hillerød Kommune og andre myndigheder i spørgsmål af rimelig bred interesse for lokalsamfundet.

Lokalrådet kan virke som talerør udadtil om lokalsamfundets fælles anliggender og har adgang til at udtale sig over for pressen.

Lokalrådet skal lade afholde offentlige møder i lokalsamfundet, hvor repræsentanter for Byrådets politiske partier og lokalsamfundets beboere kan mødes. Det tilstræbes at holde mindst 2 møder i hver byrådsvalgperiode.

Lokalrådet ledes af en bestyrelse, som består af 5-9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på et ordinært årligt Borgermøde. På dette møde vælges også to bestyrelsessuppleanter og to revisorer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde.

Valgbarhed forudsætter, at man er bestyrelsesmedlem e.l. i en af de tilsluttede foreninger eller institutioner m.fl. samt bosiddende i sognet.

Stemmeret på Lokalrådets Borgermøder har beboere i lokalsamfundet, samt personer med særlig tilknytning til lokalsamfundet, fortrinsvis med bopæl i Hillerød kommune (f.eks. sognepræsten og dennes evt. ægtefælle).