Vedtægter

Vedtægter for Nejede-Møllehøj Vandværk

– Vedtaget på generalforsamlingen d. 27. marts 2017

 • 1 Navn og hjemsted.
  Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Nejede – Møllehøj Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune.
 • 2 Andelsselskabets formål.
  Stk. 1. I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, anden lovgivning samt de regler der er fastsat med hjemmel heri at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med vand, der er tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende.
  Stk. 2. Etablere, vedligeholde og drive forsyningsnet til distribution af vand i vandværkets forsyningsområde på en teknisk, økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.
  Stk. 3. Varetager andelshavernes fælles interesser i vandforsyningsforhold og deraf afledte forhold i samspil med andre vandforsyninger og i samspil med varetagelsen af forsyningsområdets andre interesser.
 • 3 Andelshavere.
  Stk. 1. Enhver skødehaver af fast ejendom i forsyningsområdet, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningsnettet og har status som helårsbeboelse, er berettiget til at være andelshaver mod samtidig at betale anlægs/tilslutningsbidrag jf. Takstbladet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er andelshavere, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
  Stk. 2. Andelsselskabets bestyrelse kan dog efter ansøgning fritage en skødehaver for forpligtigelsen til at være andelshaver, når særlige forhold vedrørende ejendommens ejer gør sig gældende.
 • 4 Andelshavernes rettigheder.
  Stk. 1. Andelsselskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i Vandforsyningsregulativet for de private vandværker i Hillerød kommune, andelsselskabets vedtægter og gældende takstblad. Disse bestemmelser udleveres til nye andelshavere.
 • 5 Andelshavernes forpligtigelser og hæftelser.
  Stk. 1. For enhver af andelsselskabets forpligtigelser hæfter andelshaverne personligt, subsidiært og solidarisk. Andelshaverne hæfter indbyrdes i et forhold, der svarer til andelshavernes tilslutningsbidrag. Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende jf. Takstbladet på det tidspunkt et krav gøres gældende ved domstolene.
  Stk. 2. Enhver der overtager en vandforsynet ejendom eller etablerer ny forsyning indtræder i andelsselskabet med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandforsyningsregulativet, takstbladet og herværende vedtægter herunder betaling af drifts- og tilslutningsbidrag.
  Stk. 3. Den nye ejendomsejer er forpligtiget til at:
 • anmelde ejerskifte til andelsselskabet.
 • betale gæld efter den tidligere ejer.
 • overholde andre forpligtigelser overtaget efter den tidligere ejer.

Stk. 4. Den tidligere ejer, herunder konkursbo eller dødsbo, er forpligtiget til i forbindelse med ejerskiftet at sikre og kunne dokumentere at:

 • den nye ejer indtræder i alle forpligtigelser over for andelsselskabet.
 • den nye ejer anmelder ejerskiftet til andelsselskabet.
 • den nye ejer er bekendt med den sidst indberettede måleraflæsning og betalingsforholdene.

Den tidligere ejers frigørelse af sine forpligtigelser sker alene i det omfang at ovenstående er opfyldt.
Stk. 5. Mellemværende sælger og køber imellem herunder eventuel refusionsopgørelse er andelsselskabet uvedkommende.
Stk. 6. Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Stk. 7. Betales bidrag ikke inden for den fastsatte tidsfrist kan andelsselskabets bestyrelse lukke for vandforsyningen. Genåbning finder først sted når det skyldige beløb inkl. renter og gebyrer jf. Takstbladet er betalt.
Stk. 8. Andelsselskabet kan over for nye andelshavere betinge sig en tinglyst deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.
Stk. 9. Andelshaveren er forpligtiget til at lade andelsselskabet udføre nødvendige vedligeholdelsesarbejder af vandværkets eksisterende vandforsyningsanlæg på andelshaverens ejendom og for andelshaverens regning.

 • 6 Udtræden af andelsselskabet.
  Stk. 1. Udtræden af andelsselskabet kan kun ske ved ejendommens ophør som selvstændig matrikel, eller hvis ejendommen overføres til et andet forsyningsselskab. I givet fald afbrydes stikledningen ved forsyningsledningen, og andelshaveren udtræder af andelsselskabet.
  Stk. 2. Ved udtræden afholder andelshaveren udgifterne ved dette, og der kan ikke udbetales eller udloddes andel af andelsselskabets formue.
 • 7 Levering til ikke-andelshavere.
  Stk. 1. Institutioner eller ejere af ejendomme som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være andelshavere, vil kunne få leveret vand mod en af bestyrelsen fastsat afgift. Sådanne købere forpligtiger sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Stk. 2. Andre der ønsker deres behov for vand midlertidigt eller varigt dækket kan få leveret vand fra forsyningssystemet, såfremt der er tilstrækkelig kapacitet og der inden leveringen er indgået en nærmere aftale om vilkårene for leveringen.
 • 8 Generalforsamling.
  Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
  Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver med angivelse af dagsorden. Stk. 3. Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag vil derefter blive udsendt til andelshaverne inden generalforsamlingen.
  Stk. 4. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen
 5. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 20 andelshavere fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen ledsaget af et skriftligt motiveret forslag til dagsorden. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 2 måneder efter at bestyrelsen har modtaget begæring herom. Dagsordenen skal udsendes sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.
Stk. 6. På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutninger om de emner der er optaget på den udsendte dagsorden.
Stk. 7. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i andelsselskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og referenten.

 • 9 Stemmeret og afstemninger.
  Stk. 1. Hver andelshaver (ejendom) har en stemme.
  Stk. 2. En andelshaver kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. En andelshaver eller anden deltager i generalforsamlingen med fuldmagt kan ikke afgive mere end to stemmer.
  Stk. 3. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, når forslaget i sin helhed har været udsendt til alle andelshavere sammen med dagsordenen for generalforsamlingen og 2/3 af de tilstedeværende andelshavere stemmer for. Opnår forslaget ikke flertal kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med et simpelt flertal.
  Stk. 4. Enhver andelshaver kan kræve hemmelig afstemning.
 • 10 Bestyrelsen.
  Stk. 1. Andelsselskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne eller samlevere for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling skiftevis vælges 3 og 2 medlemmer. Herudover vælges hvert år to suppleanter, som indtræder i bestyrelsen efter det/de evt. afgåede bestyrelsesmedlem/mer i den resterende del af dennes valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Mister et bestyrelsesmedlem sin valgbarhed udtræder denne af bestyrelsen. Hvis man som suppleant ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen, fravælger vedkomne samtidig sin post som suppleant.
  Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 3 uger efter generalforsamlingen, og referatet bliver offentliggjort senest 4 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
  Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden, der skal forelægges og godkendes på generalforsamlingen. Desuden førers forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har ansvaret for levering, regnskabsførelsen og fremlæggelse af budget og kan til dette afholde de nødvendige udgifter. Referater fra bestyrelsesmøder skal slås op på hjemmesiden senest 3 uger efter et mødets afholdelse.
  Stk. 4. Bestyrelsen kan indenfor rammerne af overordnede bestemmelser fastsætte supplerende administrative og tekniske regler.                                                                                                          Stk. 5. Ved afgang af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få valgt nye suppleanter/bestyrelsesmedlemmer.                                           Stk. 6. Det tillades ikke at et bestyrelsesmedlem bestrider to poster.                                                     Stk. 7. Honerar/godtgørelse kan kun udbetales personligt, og ikke til honerarmodtagerens eventuelle virksomhed
 • 11 Tegningsret.
  Stk. 1. Selskabet tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
  Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele skriftlig prokura.
  Stk. 3. Sikkerhedsstillelse for lån med pant i andelsselskabets ejendom, erhvervelse af fast ejendom og ændringer i foreningens formue kræver tilslutning at et flertal af alle bestyrelsesmedlemmerne.
 • 12 Regnskab.
  Stk. 1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
  Stk. 2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne.
  Stk. 3. Revision af regnskabet foretages af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Den ene kan vælges både blandt andelshaverne og udenfor denne kreds. Den anden revisor skal vælges blandt andelshaverne. Revisorerne vælges for to år af gangen således, at der på skift afgår en revisor hvert år.
  Stk. 4. Årsregnskabet underskrives af revisorerne, kassereren og bestyrelsen.
  Stk. 5. Regnskabet fremsendes samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • 13 Opløsning.
  Stk. 1. Andelsselskabet kan frivilligt opløse sig selv, når dette vedtages af to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvor forslag herom har været optaget på dagsordenen. Forslaget skal være tilsendt andelshaverne pr. brev samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen og senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
  Stk. 2. Forslaget kan vedtages ved at 2/3 af de fremmødte andelshavere stemmer for dette ved den første generalforsamling. Derefter skal der indkaldes til den anden generalforsamling, som tidligst kan afholdes 4 uger efter den første. Hvis et 2/3 flertal af de fremmødte andelshavere igen stemmer for det ved første generalforsamling vedtagne forslag i uændret form, er andelsselskabet opløst.
  Stk. 3. Forslag til opløsning, som behandles på den opløsende generalforsamling, skal indeholde forslag til afhændelse af andelsselskabets aktiver og udlodning af evt. formue til andelshaverne.
 • 14 Ikrafttræden.

De gældende vedtægter der er vedtaget på den besluttende generalforsamling afholdt den 21. marts 2013 udgår.

 

 

Hugo Holm Hansen                                                                 Niels Olsson

Dirigent                                                                              Formand

 

 

Poul Erik Sandholt                                                         Christian Bojer Jørgensen

Næstformand                                                                            Sekretær

 

 

Carlo Medici                                                                       Jens Ole Mathiesen

Kontaktperson                                                                     Bestyrelsesmedlem

 

Top of Form

Bottom of Form