Lokalrådet: Referat fra bestyrelsesmøde 09.01.2019

  Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) – Henrik Østergård (HØ) – Tine Bojer Jørgensen (TBJ) – Hanna Sommersel (HS) og Leif Thomsen (LT) – Afbud: Mette James Larsen (MJL) p.g.a. barselsorlov.
  Formanden bød velkommen til Hanna Sommersel fra Nejede. Hanna vil være med til bestyrelsens møder frem til næste generalforsamling, hvor hun stiller op til valg som bestyrelsesmedlem.
1. Punkt: Godkendelse af referat fra vores første møde den 21/11 2018 Der var ingen kommentarer
2. Punkt: Kort statur fra Leif og Klavs på aktiviteter og udfordringer siden mødet: KJ og LT har deltaget i et møde på Rådhuset. Mødet drejede sig om Spildevandsplanen 2018 – 2021. Der var ikke noget på mødet, der her og nu vedrører vores lokalområde. LT har deltaget i et møde i Kongernes Nordsjælland, hvor opgaver for kommende Nationalparkråd blev skitseret og drøftet. Bestyrelsen har indstillet Ole H. Caspersen som medlem af Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland
3. Punkt: ”Bordet rundt” – hvad bør vi orientere hinanden om eller bringe til drøftelse? Alle modtager alt via fælles e-mail Hvis ikke der er sat et specifik navn på ”hvem-gør-hvad”, vil KJ eller LT tage sig af sagen. Alle bedes byde ind med ”den-tager-jeg”, hvis man mener, at man har speciel interesse i eller kompetence i lige netop denne sag. ASL har indstillet Casper til en post i Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland. Lokal Nyt: LT kontakter Lokal Nyt angående dato for budgetmøde Stier: LT har været i kontakt med Lokalhistorisk forening. Har fået et fint brev angående tidligere stier i lokalområdet. LT skal sende kopi af brev til HØ. Mulighed for etablering af ”trafiksikker” stiforbindelse til Nejede Vesterskov blev drøftet. Emnet har før været oppe og er blevet skrinlagt. Tages op igen som en kommende vision / arbejdsopgave. Lokalråds pulje: Hillerød Kommune har afsat 50.000 kr. i budgettet til brug for lokalrådene i kommunen. Der kan søges om tilskud fra puljen til aktiviteter, som er fremmende for lokalområdet. LT laver ansøgning om tilskud til et borgermøde i efteråret. LT kontakter også Borgerforeningen for at høre, om de kunne være interesseret i penge til en aktivitet. TBJ oplyste at fællesspisningerne er fuld finansierede. LT søger om tilskud til indkøb og opsætning af opslagstavler til brug for orientering omkring kalender, foreninger og foreningers hjemmesider Grusgraven: Kan der skabes dialog med ejeren, Hillerød Kommune og ASL – Skal der indbydes til borgermøde i efteråret, hvor et af punkterne kunne være grusgraven – Hvad ligger der af tilladelser og uafsluttede klagesager? LT skriver til Hillerød Kommune – CM har kontaktpersoner. Sender til LT.
4. Punkt: Happy Days 26. januar – Dialog og planlægning: Alle der har tid og lyst deltager i seancen KV laver et skilt i størst mulig størrelse – A3 / A4 – til ophængning LT medbringer staffeli til skilt LT laver navneskilte med selvklæbende bagside. Der laves skilte til alle best. Medlemmer Best. Lægger op til dialog med borgerne. Herunder kontakt til de organisationer og foreninger, der deltager i arrangementet.
5. Punkt: Hvilke områder skal vi koncentrere os om i Lokalrådets arbejde? Vi skal ikke ”opfinde” indsatsområder, men støtte op om aktiviteter, der er i lokalområdets interesse. Vi skal udarbejde en vision for arbejdet i Lokalrådet. LT udsender et oplæg, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer bedes kommentere og komme med forslag til. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde Pt. mener bestyrelsen, at følgende opgaver vil være på tapetet: Vil følge sagen omkring grusgraven i Tulstrup / NejedeHastigheder på veje i lokalområdetStier i området og adgangsveje til Nejede VesterskovSamarbejde med borgere, Borgerforening, institutioner og skole m.m. i området.
6. Punkt: Hvordan forholder vi os til hjemmeside, kommunikationsveje, m.v. Kommunikation via fælles e-mail Hjemmeside: LT sætter sig ind i hvordan hjemmesiden opdateres. KV + HS ved også noget om hvordan man gør, og vil gerne hjælpe. Facebook: Der findes en FB-side for ”Tulstrup – Alsønderup – Nejede”, som kan bruges til opslag. ASL vil i videst mulig omfang undgå dialog via FB, men bruge siden til at gøre opmærksom på hjemmeside og den fælles kalender, som findes i Borgerforenings regi. Med ophæng (evt. opslagstavler) i skole, institutioner, foreninger, købmand, pizzaria og Kulsviergården, skal vi gøre opmærksom på kalender, hjemmesider og FB. Kalender: Det er vigtigt, at vi får en fælles kalender for lokalområdet op at stå. Kalenderen findes, men er desværre pt. ramt af funktionsfejl, og er vanskelig at opdatere. LT tager kontakt til kalender ansvarlige og medvirker til at få kalenderen op at køre, og udbrede kendskab og anvendelsesmulighed
7. Punkt: Det fremtidige samspil med Borgerforeningen – både personligt og på internettet KJ tager kontakt til Borgerforeningen Evt. deltage i hinandens bestyrelsesmøder eller mulighed for at sende en observatør. Måske udveksle dagsordner før bestyrelsesmøder
8. Punkt: Dagsorden til kommende møder (invitationer, struktur og faste punkter): Der blev udtrykt tilfredshed med det fremsendte mødeoplæg, samt udformning af dagsorden. KJ vil forsøge at udsende oplæg til dagsorden 7 dage før best.møde. Så er der mulighed for at komme med kommentarer og tilføjelser.
9. Punkt: Eventuelt. Herunder diverse praktiske ting, der er opstået: Kommende bestyrelsesmøder holdes i klubhuset i Alsønderup. HØ ved hvem der skal kontaktes og bookes hos. HØ orienterer LT. LT booker mødelokale. Bestyrelsesmøde i ASL afholdes klokken 19:00 hver 2. onsdag i alle ulige måneder. Bestyrelsesmøde i juli flyttes til august. Også p.g.a. kommende generalforsamling.
    Siden forige bestyrelsesmøde, er der fremkommet et par henvendelser, som  bestyrelsen har set på: Skraldespande ved busstoppesteder: TBJ har d. 10/1 tjekket alle busstoppesteder i Alsønderup, Tulstrup og Nejede. Ved stoppesteder med læskur er der skraldespand. Ved stoppesteder kun med Busstoppeskilt, er der ikke skraldespand, med undtagelse af stoppestedet ved kirken.  Vi tænker, det er en beslutning fra kommunen, at der ikke er skraldespande flere steder, måske pga. af besparelse; måske af anden årsag. OBS Der ser pænt og ryddeligt ud ved alle busstoppesteder d. 10/1-2019. Bestyrelsen følger op på sagen.   Vejbelysning Alsønderup: TBJ har den 10/1 tjekket vejbelysning både morgen og aften. Fra købmand mod Tulstrup er der 2 af de gamle vejlamper med dårlig belysning. Resten af lamperne på strækningen mod Tulstrup er en nyere slags. Det kunne godt give mening, at bede om, at få skiftet de to lamper. Lokalrådet retter henvendelse til Hillerød Kommune.

Referat 17.01.2019