Referat fra generalforsamlingen 27. oktober 2015

Referat fra Alsønderup sogns lokalråds generalforsamling

Afholdt 27.10.2015 kl. 19.00 på Kulsviergården

Deltagere: Formand Hans Henrik Mortensen(HHM), næstformand Peter Wilhjelm Nielsen(PWN), sekretær Desiree Grandjean(DG), menigt medlem Carlo Medici (CM), Hugo Holm Hansen(HHH), Merete Klem Andersen (MKA), suppleant Steen Lange Jensen(SLJ).

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af regnskab

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Budget til orientering

Valg af bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og af revisor

Orientering om forslag til vedtægtsændring i 2016

Eventuelt.

 

Formand Hans Henrik Mortensen bød velkommen og foreslog Flemming Lynge Nielsen som dirigent. Der var fuld opbakning og Flemming Lynge Nielsen (FLN) takkede for valget. FLN konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og der var ingen, der modsatte sig dette. Derefter gav FLN ordet til formanden HHM.

HHM indledte bestyrelsens beretning med at sige, at den som noget nyt var udsendt til alle via mail og gennemgik derefter i hovedtræk bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede Bestyrelsens beretning.

Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Hjemmesiden er ikke opdateret, der figurerer forkerte kontaktpersoner i foreningerne

Et ønske om at Hillerød Kommune på deres hjemmeside henviser til lokalrådet.

Stor ros til Lokalrådet for Midtvejsmødet

En problematisering af at Lokalrådet ikke kunne fremlægge forslag til nye vedtægter, som det blev pålagt ved sidste generalforsamling og kritik af, at foreningerne ikke er blevet orienteret om overvejelserne og beslutningen om, at arbejde videre med dette i samarbejde med foreningerne.

Kritikken blev noteret. HHH supplerede med at kommunikation er en stor udfordring og arbejdsbyrde i rådet og foreslog, at det overvejes hvorvidt Lokalnyt forsat skal være der, hvor Lokalrådet kommunikerer med andre. Lokalnyt er uforholdsmæssigt dyrt og de penge kunne med fordel bruges til at finansiere en professionel til at vedligeholde og opdatere hjemmeside. Lokalrådet er samtidig bevidst om, at det primært vil ramme ældre borgere, der ikke benytter internettet. HHH opfordrede til at benytte siden Alsønderup, Tulstrup og Nejede på Facebook.

Det er lokalrådets ønske at hjemmesiden er en del af en samlet portal, hvor alle foreninger samles. Det er ligeledes vigtigt at afveje det tidsforbrug der er ved at skulle holde en hjemmeside opdateret og en hjemmeside skal være opdateret og aktuel, for at give mening.

Lokalnyt er stadig til diskussion.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt med den kommentar, at der mangler en balance.

Der var ingen indkomne forslag til behandling

Det blev foreslået, at kontingenterne forsætter uændret. Forslaget blev vedtaget.

Budgettet blev gennemgået. Steen Bundgaard kommenterede på, at beløbet til dækning af møder er fordoblet. HHM redegjorde for, at Lokalrådet har besluttet ikke at bruge penge på at leje lokaler på fx Kulsviergården til møder, men afholder dem privat. Der er afsat 250 kr. til forplejning pr. møde, plus mulighed for at fordoble beløbet de dage, hvor det er nødvendigt at mødes så tidligt, at der serveres et let aftensmåltid.

Bestyrelse, suppleant og revisor blev genvalgt uden modkandidater.

HHH gennemgik de tanker og udfordringer Lokalrådet har været igennem i forbindelse med de ønskede vedtægtsændringer og ønsket om at vedtægtsændringerne kan udarbejdes på baggrund af en åben diskussion blandt samtlige medlemmer.

Kommentarer til dette emne:

Et ønske om at de tilknyttede foreninger indkaldes til at beslutte strategi og struktur for Lokalrådet(Steen Bundgaard)

Kan godt lide modellen med at foreningerne har fem medlemmer af bestyrelsen, men at de sidste fire pladser kan udgøres af beboere, der ikke repræsenterer foreninger.

Det er et problem at borgere, der ikke opstilles af en forening, ikke kan stille op og være aktive(Uffe)

Der var en deltager, der udvandrede fra sidste års generalforsamling, fordi han ikke havde mulighed for at stille op til bestyrelsen.(SLJ)

Vigtigt at finde ud af, hvad man vil med et Lokalråd, før man laver vedtægter(Uffe)

Beklagede at der ikke var flere deltagende borgere til midtvejsmødet(Steen Bundgaard)

Måden, midtvejsmødet blev afholdt på, kan komme til at danne skole for politikernes måde at møde Lokalråd på fremover (HHH)

Det er vigtigt at fastholde muligheden for at borgerne kan komme til at tale direkte med politikerne(Nanna Lange Jensen)

Vi som foreninger er nødt til at få vores medlemmer til at forstå, at de har mulighed for at få indflydelse. Vi er nødt til at komme ud med en moderne kommunikation. (Steen Bundgaard)

Indkald foreningerne hurtigst muligt for at få en diskussion omkring nye vedtægter og evt. en ekstraordinær generalforsamling.(PWN)

Vi kunne hyre en ekspert i kommunikation evt. i samarbejde med foreningerne for at få hjælp til at få kontakt til folk.(MKA)

Godt forslag. Medlemmerne i en Erhvervsgruppen kunne måske finansiere en ekstern kommunikationsmedarbejder.(Steen Bundgaard)

Vedtægterne skal afspejle de vi gerne vil. Arrangementsgruppen inviterer til et møde.(HHH)

Formanden for Alsønderup vandværk, Flemming Høier Olsen, gjorde opmærksom på at der pt. Arbejdes på en lokalplan i forbindelse med en evt. motorvejs udvidelse, hvor bl.a. stiforbindelser kan være relevante for Lokalrådet.

Generalforsamlingen sluttede og bestyrelsen afholdt et kort bestyrelsesmøde derefter.

Referent: sekretær Desiree Grandjean.