Så kom beslutningen: Plads til to flygtningefamilier i det tidligere klubhus

Alsønderup lokalråd har sammen med mange borgere og foreninger i lokalområdet det sidste halve år fulgt tæt med i kommunens overvejelser om at indrette det tidligere klub Guldminen på Baunevej til flygtningefamilier.

I den forbindelse har både lokalrådet og andre afgivet høringssvar til kommunen efter der var afholdt informationsmøde i gymnastiksalen på Alsønderups gamle skole. De fleste, der har udtalt sig om sagen, har haft samme holdning som lokalrådet. For når situationen er som den er, skal vi i Alsønderup selvfølgelig også deltage i husningen af flygtninge fra Syrien, men det er ikke ligegyldigt hvordan man gør det og hvem, der skal flytte ind.

Vi har ønsket at kommunen tager hensyn til den forskellighed, der er i kommunens lokalområder, når man udpeger steder til flygtninge. Derudover vi vil gerne have de bedste muligheder for at medvirke til en god og hurtig integration af de nye indbyggere. Derfor vil vi hellere tage imod familier, der har brug for en midlertidig bolig fremfor en større gruppe enlige, som det måske vil blive vanskeligere at integrere i det lokale liv.

Økonomiudvalgets beslutning

Det viste sig, at Hillerød kommune havde stor forståelse for vores holdning. På et møde i kommunens økonomiudvalg i august, blev det således besluttet, at bygningen skal ombygges, så den kan huse 1-2 flygtningefamilier. Selve ombygningen forventes at ske i løbet af efteråret, så en egentlig indflytning kan ske efter årsskiftet. Samtidigt tog økonomiudvalget beslutning om, at bygningen kan bruges til at huse flygtningefamilier i op til fem år, hvis der er behov for det.

Efterfølgende forventes bygningen solgt til andre boligformål, men som sagt. De næste fem år vil vi sikkert kunne byde en række nye familier velkomne i Alsønderup, medmindre der snart kommer en ende på den frygtelige borgerkrig i Syrien, og at den tilstrømning af flygtninge til Europa, vi har oplevet de senere år, tager af.

Hugo Holm Hansen, bestyrelsesmedlem i lokalrådet

 

Brev fra Hillerød komme

D I S P E N S A T I O N

Til indretning af flygtningeboliger Baunevej 4, 3400 Hillerød.

Hillerød Kommune har den 23. maj 2016 fremsendt naboorientering i forbindelse med dispensationsansøgning om indretning af midlertidige flygtningeboliger i den tidligere institution Guldminen, Baunevej 4, 3400 Hillerød.

I høringsperioden indkom er 5 høringssvar, hvoraf det ene var meget positiv overfor ideen om indretning af flygtningeboliger i et mindre og velfungerende lokalsamfund og mener, at det kun kan blive en god start for de flygtninge, der kommer hertil.

De øvrige høringssvar ønskede alle, at der primært indrettes flygtningeboliger for familier for at sikre maksimal tryghed i lokalområdet og for at lette integrationen for de nye borgere.

Miljø-og Teknikudvalget har den 17. august 2016 behandlet sagen og besluttet at meddele dispensation fra byplanvedtægt nr. 45 til indretning af midlertidigt opholdssted for flygtninge på ejendommen Baunevej 4, og at dispensationen er gældende i maksimalt 5 år.

Til orientering kan det oplyses, at Økonomiudvalget den 31. august 2016 har besluttet, at Baunevej 4 ombygges og indrettes til 1 eller 2-familieboliger, så længe udgiften kan afholdes inden for den økonomiske ramme.

By og Miljø, september 2016

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Tlf. 7232 2110

Med venlig hilsen
Lone Henriksen
Sektionsleder

Kopi er sendt til de beboere, der er indkommet med høringssvar